Change is here! Η αλλαγή ήρθε!

 

Social change is slow… but there are signs of it! (ΕΛΛ. παρακάτω)

Recently, we traveled to a remote village in the area of Hania to check up on an owned dog thought to be in distress. Obviously, we did not tell the owner who we were or the purpose of the visit but simply acted as naive tourists only to find out that apart from this hunter’s dogs (there were 2) being in good condition, the female was neutered!!!

Η κοινωνική αλλαγή είναι αργή… αλλά υπάρχουν ενδείξεις της!

Πρόσφατα ταξιδέψαμε μέχρι ένα απομακρυσμένο χωριό της περιοχής των Χανίων για να ελέγξουμε έναν δεσποζόμενο σκύλο ο οποίος θεωρούνταν ότι υπέφερε. Φυσικά, δεν αποκαλύψαμε στον ιδιοκτήτη ποιοί είμαστε ή τον λόγο της επίσκεψης αλλά προσποιηθήκαμε τους τουρίστες! Ως αποτέλεσμα δεν βρήκαμε μόνο ότι οι συνθήκες διαβίωσης των σκύλων (ήταν 2 τελικά) του κυνηγού ήταν καλές αλλά και ότι το θηλυκό ήταν στειρωμένο!!!

In a chronically leaking boat, energy devoted to changing vessels is more productive than energy devoted to patching leaks.” -Warren Buffett

Advertisements

Everyone knows Choco… Όλοι γνωρίζουμε τον Τσόκο…

(ΕΛΛ. παρακάτω)

Yes, the chocolate Labrador type dog that pees up the sunbeds and impregnates any female within a 2 km radius!

No, we didn’t pretend he is a stray and take him to be neutered but we found the owner and had a chat to him. He is happy to pay and to get the dog neutered but he works long hours in the shop and can’t leave… Result? He will make an appointment with the vet in Stalis and one of our CAWG volunteers will do drop off and pick up of the dog!!! Hooray!!!

Ναι, το σοκολατί ημίαιμο Λαμπραντορ που κατουράει όλες τις ξαπλώστρες και αφήνει έγκυος κάθε θηλυκό σε ακτίνα 2χλ!

Όχι, δεν κάναμε πως είναι αδέσποτο για να το πάμε για στείρωση αλλά βρήκαμε τον ιδιοκτήτη και του μιλήσαμε. Ο ιδιοκτήτης θέλει να στειρώσει τον σκύλο αλλά δεν μπορεί να αφήσει καθόλου το μαγαζί του. Αποτέλεσμα; Θα κλείσει ραντεβού με τον κτηνίατρο στην Σταλίδα και κάποιος εθελοντής της Φιλοζωικής Κρήτης θα πάει και θα φέρει πίσω τον Τσόκο!

Άνθρωποι & Ζώα που βοηθήσαμε… People & Animals we have helped…

Maria (her parents had the family dog neutered on SNP) stated at a dinner in reply to someone’s question whether their dog was neutered: ‘Εννοείται!’ which means: naturally, of course etc.

Η Μαρία (οι γονείς της στείρωσαν τον σκύλο της οικογένειας με το Πρόγραμμα Χρηματοδοτούμενων Στειρώσεων) δήλωσε σε δείπνο απαντώντας σε ερώτηση κάποιου αν ο σκύλος τους ήταν στειρωμένος: “Εννοείται!”

I could never have afforded to neuter my dog if the SNP had not been available. The quotes from vets I asked was much more than I could afford.

Ποτέ δεν θα μπορούσα να στειρώσω τον σκύλο μου εάν το Πρόγραμμα Χρηματοδοτούμενων Στειρώσεων δεν ήταν διαθέσιμο. Οι τιμές από κτηνιάτρους που ρώτησα ήταν πολύ μεγαλύτερες απ’ όσα μπορούσα να αντέξω οικονομικά

Milou is 10 years old and I always wanted to neuter her but could never afford it. She’s never had puppies but due to age related problems I had to have her neutered and the vet told me that CAWG contributes to the cost. I wish I’d known about it before.

Η Μιλού είναι 10 χρονών και πάντα ήθελα να την στειρώσω αλλά δεν είχα ποτέ την οικονομική δυνατότητα. Ποτέ δεν έκανε κουτάβια αλλά λόγω των προβλημάτων που σχετίζονται με την ηλικία έπρεπε να την στειρώσω και ο κτηνίατρος μου είπε ότι η Φιλοζωική Κρήτης συμβάλλει στην κάλυψη του κόστους. Μακάρι να το ήξερα νωρίτερα.

This is a marvelous programme which I can’t praise enough. I’m retired and I hunt more to get exercise and for the social aspect. I have five dogs, one male and four females. Mr. Giorgos (hunter)

Αυτό είναι ένα εκπληκτικό πρόγραμμα το οποίο δεν μπορώ να επαινέσω αρκετά. Είμαι συνταξιούχος και κυνηγάω περισσότερο για την άσκηση και για την κοινωνική πλευρά. Έχω πέντε σκυλιά, ένα αρσενικό και τέσσερις θηλυκές. κ. Γιώργος (κυνηγός)

Ο Μάρλεϋ γίνεται Sensei! Marley becomes Sensei!

Ο Μάρλεϋ επισκέφθηκε πρόσφατα την επίδειξη πολεμικών τεχνών της http://www.polemikes-tehnes.gr για να δει τις νέες γενιές που διδάσκονται πειθαρχία, ηθικά μηνύματα και αθλητισμό! ”Χαιρόμαστε να βλέπουμε τέτοιες πρωτοβουλίες και ακόμα περισσότερο χάρηκα όταν είδα ότι όλα τα φυλλάδια μας είχαν φύγει!” είπε ο Sensei Mάρλεϋ.

Marley recently attended the Martial Arts show by http://www.polemikes-tehnes.gr to watch new generations taught discipline, moral messages and sports! ”We like to see such initiatives and I was even happier to see that all our leaflets had been taken!” said Sensei Marley.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους διοργανωτές, τις σχολές και όλους τους νέους που συμμετείχαν!

A big thank you to the organisers, the schools and all the youngsters who participated!

Η πρόληψη μας… Our prevention…

Για να προλάβουμε εικόνες όπως την παρακάτω δημιουργήσαμε το Πρόγραμμα Χρηματοδοτούμενων Στειρώσεων και Υπεύθυνης Ιδιοκτησίας!

In order to avoid pictures like the one below, we created the Subsidised Neutering Project and Responsible Pet Ownership!

Έχουμε ήδη βοηθήσει να στειρωθούν και να τσιπαριστούν 586 σκυλιά! Σκοπός μας δεν είναι να περάσουν όλα τα σκυλιά από το πρόγραμμα μας αλλά να αναπτυχθεί αίσθημα ευθύνης και να υπάρξει κατανόηση της θετικότητας της στείρωσης!

We have already helped neuter and microchip 586 dogs!

Our goal is not for all dogs to go through our project but for a sense of responsibility to evolve and understanding of the benefits of neutering!

Ας βοηθήσουμε να έρθει η μέρα εκείνη που δεν θα υπάρχουν αβοήθητα πλασματάκια στους δρόμους…

Let’s help to bring that day when there are no helpless animals on the roads…

Fun Neutering Game! Παιχνίδι Στειρώσεων!

CLICK ON THE PICTURE TO PLAY!

ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΙΞΕΤΕ!

Call 6993023797 for CAWG’s Subsidised Neutering Project!

Καλέστε στο 6993023797 για το Πρόγραμμα

Χρηματοδοτούμενων Στειρώσεων της Φιλοζωικής Κρήτης!

Thank you to AnimalFoundationPlatform.nl for the Game! 

Ευχαριστούμε το AnimalFoundationPlatform.nl για το παιχνίδι!

Annual Review 2011 – Ανασκόπηση 2011!

Download PDF here to find out what we did in 2011!

Κατεβάστε το PDF εδώ για να ανακαλύψετε τι κάναμε το 2011!

Thank you to everyone who helped in any way not only in the work throughout 2011 but also in the creation of this lovely booklet!

Ευχαριστούμε όλους όσους βοήθησαν με κάθε τρόπο, όχι μόνο κατά την διάρκεια του 2011 με τις διάφορες εργασίες αλλά και για την δημιουργία του εντύπου αυτού!